Cisowsko - Orłowiński Park Krajobrazowy.


Cisowsko - Orłowiński Park Krajobrazowy.Buki w rezerwacie Zamczysko. "...CISOWSKO - ORŁOWIŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY o powierzchni 44.454 ha, w tym: Park 20.706 ha i otulina 23.748 ha, położona we wschodniej części krainy Gór Świętokrzyskich, gdzie zajmuje fragment Pasma Cisowskiego, Pasma Orłowińskiego i Pasma Ociesęckiego. Jest Parkiem posiadającym szczególne walory przyrodnicze. Największym bogactwem środowiska przyrodniczego jest szata roślinna, a wśród niej lasy. Charakteryzuje je duże zróżnicowanie siedlisk (wyróżniono tu 13 typów siedliskowych), od suchego do olsu. Rozlewiska Czarnej Staszowskiej. Tej różnorodności siedlisk towarzyszy bogactwo zespołów roślinnych, zarówno leśnych jak i torfowiskowych. Występuje tu 745 gatunków roślin naczyniowych z czego 42 objęte są ochroną ścisłą. Wielką osobliwością Parku jest występowanie na jego terenie zespołu roślinności bagiennej, chronionej w 2 torfowiskowych rezerwatach przyrody ("Białe Ługi" i Słopiec") o ochronie częściowej. Ochronie rezerwatowej podlegają także fragmenty naturalnych lasów w Paśmie Cisowskim - są to dwa rezerwaty: ścisły "Zamczysko" i częściowy "Cisów"..."
(M. Cukierska. 1999. Str. 24.)
Rezerwaty Cisowsko - Orłowińskiego P. K.:
 • Rezerwat "Zamczysko";
 • Rezerwat "Białe Ługi";
 • Rezerwat "Cisów";
 • Rezerwat "Słopiec".
 • Architektura Cisowsko - Orłowińskiego P. K.

  Zabytkowa zabudowa Daleszyc.
  Zabudowa Daleszyc.
  Świętokrzyska chata w Papierni.
  Chata w Papierni.
  Kościół w Cisowie.
  Cisów.  Przyroda Cisowskio - Orłowińskiego P. K.

  Widłak goździsty.
  Widłak goździsty.
  Torfowisko w rezerwacie Białe Ługi.
  Torfowisko.
  Storczyk plamisty.
  Storczyk plamisty.
  Żeremie bobrowe.
  "Żeremie bobrowe".
  Las w rezerwacie Cisów.
  Rezerwat "Cisów".
  Żmije.
  Żmije.

  Krajobrazy w Cisowsko - Orłowińskim P. K.  Zadrzewienia śródpolne na terenie Parku.  Buki w rezerwacie "Cisów".  Zalew w Chańczy.


  Strona główna. Z. P. K. Ponidzia. Informacje o autorze.