Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia.


Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia.
Mapa przeglądowa Parków Krajobrazowych Ponidzia. (Według M. Cukierskiej. 1999.)


Łabędź krzykliwy. "...Mało w krajobrazie Polski miejsc tak wyjątkowych jak Ponidzie. Ten stosunkowo niewielki obszar położony jest pomiędzy doliną Wisły, Wyżyną Krakowsko-Częstochowską i Wyżyną Kielecko-Sandomicrską. Zróżnicowana budowa geologiczna i rzeźba terenu tworzy tutaj olbrzymią różnorodność siedlisk, zajmowanych przez niemniej zróżnicowaną faunę. Walory faunistyczne tego terenu przewyższają dalece walory niejednego parku narodowego, zatem godne są daleko idącej ochrony. Paradoksem tego miejsca jest fakt, że zamienienie go w park narodowy lub rezerwat przyrody przyniosłoby tutejszym zwierzętom i roślinom więcej szkody niż pożytku, bowiem najcenniejsze biocenozy tego terenu ukształtowały się niejako w "symbiozie" z gospodarką ludzką. Pierwiosnek lekarski. Z tego względu na terenie Ponidzia, w celu zachowania jego wyjątkowych wartości przyrodniczych i kulturowych, powołano park krajobrazowy - jednostkę krajowego systemu obszarów chronionych, której zadaniem jest koordynowanie współistnienia społeczności ludzkiej i cennych przyrodniczo biocenoz w tzw. rozwoju zrównoważonym, gdzie sposób gospodarowania obszarem parku powinien pozwolić na równowagę między rozwojem cywilizacji a zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego..." ( K. Zając, T. Zając. 1999. Str.5.)
Na obszarze zajmownanym przez Zespól Parków Krajobrazowych Ponidzia wytyczono trzy parki różniące się znacznie fizjografią i walorami przyrody ożywionej. Są to:


Wielką atrakcją Ponidzia jest przejazd zabytkową kolejką wąskotorową na trasie Pińczów - Jędrzejów.
Nida.

Nida k. Stawów.
Strona główna. Informacje o autorze. Z. P. K. Gór Świętokrzyskich.