Sieradowicki Park Krajobrazowy.


Sieradowicki Park Krajobrazowy.Wiąz górski w Radkowicach. "...SIERADOWICKI PARK KRAJOBRAZOWY obejmuje obszar 28.342 ha, z czego na Park przypada 12.106 ha, a na otulinę 16.236 ha. Położony jest między doliną rzeki Kamiennej (od północy), a Doliną Bodzentyńską (na południu). Rzeźbę terenu Parku ukształtowały pagórkowate tereny Wzgórz Suchedniowskich i pokryte zwartym kompleksem leśnym tereny Pasma Sieradowickiego. Jest obszarem o ogromnych wartościach historycznych. Rozległe i zwarte kompleksy leśne Lasów Siekierzyńskich stanowiących wschodnią część dawnej Puszczy Świętokrzyskiej dawały schronienie oddziałom powstańców z l863 roku oraz partyzantom II wojny światowej, między innymi największego zgrupowania partyzanckiego AK Źródło Burzący Stok - pomnik przyrody. na Kielecczyźnie dowodzonego przez legendarnego mjr Jana Piwnika "Ponurego". W uroczysku "Wykus" gdzie z niemieckimi oddziałami walczył "Ponury", przebywał też mjr Henryk Dobrzański - "Hubal" i toczyły walki oddziały AL. Lasy stanowią także największą wartość przyrodniczą Parku - przeważają lasy mieszane świeże oraz lasy mieszane z udziałem jodły i modrzewia. W runie leśnym występuje 46 gatunków roślin objętych ochroną ścisłą i 11 gatunków chronionych częściowo. Lasy odgrywają także istotną rolę dla gospodarki wodami powierzchniowymi regionu i chronią tereny źródliskowe prawobrzeżnych dopływów rzeki Kamiennej (Żarnówki, Łubianki, Świśliny). Osobliwości przyrody żywej chronione są w 3 leśnych (o ochronie częściowej) rezerwatach przyrody..." (M. Cukierska. 1999. Str. 22.)Rezerwaty Sieradowickiego P. K.:
 • Rezerwat "Wykus";
 • Rezerwat "Kamień Michniowski";
 • Rezerwat "Góra Sieradowska".
 • Architektura Sieradowickiego P. K.

  Romański kościół w Tarczku.
  Kościół w Tarczku.
  XIX-wieczny budynek administracyjny z czasów S. Staszica w Mostkach.
  Dawny budynek w Mostkach
  Klasztor w Wąchocku.
  Klasztor w Wąchocku.  Przyroda Sieradowickiego P. K.

  Liby drobnolistne w parku podworskim w Ratajach.
  Lipy drobnolistne.
  Jaszczurka zwinka.
  Jaszczurka zwinka.
  Żmija zygzakowata.
  Żmija zygzakowata.
  Cygańska Kapa - wychodnia białego piaskowca triasowego w uroczysku leśnym
  Piaskowce triasowe.
  Rosiczka k. źródła Burzący Stok.
  Rosiczka.
  Rezerwat Wykus.
  Rezerwat "Wykus".

  Krajobrazy w Sieradowickim P. K.  Halizna w drzewostanie sosnowym.  Okolice Szerżawy.  "Pieta Michniowska" - pomnik Martyrologii Wsi Polskiej.


  Strona główna. Z. P. K. Ponidzia. Informacje o autorze.